privātuma politika

Satura rādītājs

1. Vispārīgie noteikumi
2. Pārzinis un kontaktinformācija
3. Personas datu apstrādes mērķis
4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
5. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana
6. Personas datu piekļuves kategorijas
7. Personas datu subjekta tiesības un pienākumi
8. AVK Group tīmekļa vietnes www.ecovent.lv un sīkdatņu lietošana
9. Saziņa ar Datu subjektu
10. Citi noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk testā – Datu subjekts) informāciju par to kādam nolūkam SIA AVK Group iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.

1.2 Apstrādājot personas datus SIA AVK Group ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā– Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1.3 SIA AVK Group (turpmāk tekstā- AVK Group) Privātuma politika attiecas uz ikvienu Datu subjektu, kas nav AVK Group darbinieks, un kuru personu datus apstrādā AVK Group un tā ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Datu subjekts ir sniedzis personas datus: AVK Group mājas lapā, papīra formātā vai telefoniski.

2. Pārzinis un kontaktinformācija

2.1 Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA AVK Group, vienotās reģistrācijas Nr. 42403037174, juridiskā adrese: Rēzekne, Sprūževas iela 2C, LV-4601 e-pasts: info@ecovent.lv, www.ecovent.lv).

2.2 Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, lūgums iesnieguma formā sūtīt uz e-pastu: info@ecovent.lv vai personīgi vēršoties AVK Group juridiskajā adresē.

3. Personas datu apstrādes mērķis

3.1 AVK Group apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

     3.1.1 Komercdarbības veikšanai un pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

 • Nodrošināt Datu subjekta identificēšanu;
 • Pakalpojumu līguma noslēgšanai un izpildei;
 • Pakalpojumu finanšu dokumentu sagatavošanai;
 • Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;
 • Datu subjekta iesniegumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Datu subjekta aptauju un tirgus pētījumu veikšanai.

    3.1.2 AVK Group likumisko interešu aizsardzībai un līgumsaistību izpildei;

   3.1.3 Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

4. Prsonas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1 AVK Group apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei ar Datu subjektu, tai skaitā, lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai AVK Group izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  administratīvo aktu un tajā uzlikto pienākumu izpildi;
 • atsevišķos gadījumos saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.

4.2 AVK Group likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt pakalpojumu līgumu saistību izpildi;
 • saglabāt Datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapā;
 • aizsargāt AVK Group likumīgās intereses tiesā, citās valsts institūcijās, kā arī saņemot juridisko palīdzību;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • popularizēt uzņēmuma tēlu un veikt mārketinga aktivitātes;
 • veicināt uzņēmuma korporatīvo kultūru;
5. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

5.1 AVK Group apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2 Lai nodrošinātu Datu subjektu interešu aizsardzību, AVK Group nepārtraukti pilnveido savus iekšējos procesus un pasākumus. Visu šo pasākumu ietvaros tiek nodrošināts atbilstošs informācijas aizsardzības līmenis, kas nepieļauj neautorizētu piekļuvi datu subjekta Personas datiem.

5.3 Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

 • kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AVK Group vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • veicināt uzņēmuma korporatīvo kultūru;

5.4 Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.5 Apstrādājot personas datus, AVK Group nodrošina personas datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi.

6. Personas datu piekļuves kategorijas

6.1 AVK Group neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu konkrētā līguma izpildi;
 • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • Latvijas Republikas saistošos ārējos normatīvajos aktos un starptautiskos dokumentos paredzētajos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos AVK Group likumīgo interešu aizsardzībai;
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod AVK Group vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.
7. Personas datu subjekta tiesības un pienākumi

7.1 Datu subjekts piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, ja tāda ir nepieciešama, var dot AVK Group tīmekļa vietnē internetā vai klātienē AVK Group juridiskajā adresē. Visos pārējos gadījumos, kad AVK Group realizē savas likumiskās tiesības nodrošinot piedāvājot pakalpojumus, ņemot vērā ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piekrišana personas datu apstrādei Datu subjektam netiek prasīta.

7.2 Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir interneta mājas lapā vai klātienē AVK Group juridiskajā adresē un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

7.3 Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.

7.4 Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

7.5 Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz pašu Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz AVK Group leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no AVK Group pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

7.6 Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

7.7 AVK Group atbildi Datu subjektam nosūtīs pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

7.8 AVK Group nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Datu subjekta pretenziju gadījumā AVK Group veiks visas nepieciešamās darbības, lai pretenziju atrisinātu, bet gadījumā, ja tas neizdodas, Datu subjektam vienmēr ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

7.9 Datu subjektam ir pienākums iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. AVK Group sagaida, ka visi personu dati, kas tiek iesniegti, neskar citu personu intereses. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem personai ir iespēja dot piekļuvi vai kopīgi ar citu personu izmantot savus Pakalpojumus, tā pati ir atbildīga par šo personu informēšanu par konkrēto procesu ietvaros veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām.

8. AVK Group tīmekļa vietne un sīkdatņu izmantošana

8.1 AVK Group tīmekļa vietnē var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija sekojošiem mērķiem:

       8.1.1 uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti;

    8.1.2 nodrošināt datu subjektam iespēju brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, izmantojot visas tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par AVK Group piedāvātiem pakalpojumiem;

    8.1.3 noteikt visapmeklētākās tīmekļa vietnes sadaļas, iegūstot statistikas datus par tīmekļa vietnei un to sadaļu apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.

8.2 Sīkdatnes identificē tikai datu subjekta iekārtu, taču nekādā formā neizpauž datu subjekta identitāti.

9. Saziņa ar Datu subjektu

9.1 AVK Group veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot Datu subjektu norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi)

9.2 Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi AVK Group veic uz noslēgtā līguma pamata.

9.3 Pārējos gadījumos AVK Group sazinās ar Datu subjektu balstoties uz Datu subjekta iesniegtā pieprasījuma pamata, ievērojot Datu subjekta norādīto vēlamo saziņas veidu un/vai normatīvo aktu prasības.

10. Citi noteikumi

10.1 AVK Group ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, un tīmekļa vietnē vienmēr ir jaunākā Privātuma politikas versija.

10.2 Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.